Huren van een tuin

Inschrijven
De gang van zaken is als volgt:
U kunt zich kenbaar maken als belangstellende door het sturen van een e-mail met uw naam, adres- en contactgegevens naar de ledenadministratie
U ontvangt daarna bericht van de ledenadministratie met het verzoek het inschrijfgeld van € 15,-  over te maken.
Zodra dit is ontvangen staat u op de wachtlijst.
Voor het tuincomplex Provincialeweg is de wachtlijst lang, maar het kan soms ook ineens snel gaan.
Voor het tuincomplex Tweede Tol zijn nog verschillende tuinen vrij. Wanneer u daarvoor hebt ingeschreven nemen bestuursleden van het betreffende complex contact met u op om een ronde te maken over het tuincomplex, waarbij u een keuze krijgt tussen een aantal tuinen.

Tarieven 2023
De jaarlijkse contributie is € 30,-
De huur per jaar is 15 cent per m2.
Borg voor de sleutel is € 20,-
Daarnaast wordt een borg gerekend van 1 euro per m2 met een minimum van € 200,-
Deze borg wordt vanzelfsprekend terugbetaald bij opzegging van de huur, onder eventuele aftrek van kosten die het bestuur moet maken wanneer de tuin niet volgens de afspraken ten aanzien van grond en opstallen schoon zou worden opgeleverd.

Huren
Wanneer u een keuze hebt gemaakt voor een bepaald perceel, gaat uw aanvraag naar de ledenadministratie/penningmeester. Na goedkeuring, wordt voor u een huurcontract samengesteld, dat u in tweevoud ontvangt, samen met een exemplaar van het Huishoudelijk reglement en een factuur voor de contributie, de huur, de borg voor de tuin en voor de sleutel.  Eén van de exemplaren van het huurcontract dient u ondertekend retour te sturen. 
Zodra de ondertekende huurovereenkomst binnen is en de factuur is betaald, neemt een bestuurslid van het betreffende tuincomplex contact met u op voor het uitreiken van de sleutel.
En dan bent u officieel lid, huurder, tuinder en wensen we u heel veel tuinplezier.

Bouwaanvraagformulier
Veel tuinders willen graag een schuur, huisje of een kas bouwen op de tuin. Wanneer de bouwcommissie akkoord is met de bouwkundige staat van een schuurtje, kan dat soms al worden overgenomen van de vorige huurder.  Voor alle andere opstallen, uitbreidingen of luifels geldt dat een bouwaanvraagformulier moet worden ingediend. De bouwcommissie beoordeelt de kwaliteit van de voorgenomen bouw of aanbouw en stelt ter plaatse met u vast op welke plaats de schuur of kas mag komen.  Na schriftelijke toestemming kunt u aan de slag.
De bouwvoorschriften en het bouwaanvraagformulier kunt u hier downloaden.