Geschiedenis

Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht is de oudste tuindersvereniging in Dordrecht. 

De vereniging is opgericht in 1920. De situatie voor landarbeiders in die tijd was slecht en de Landarbeiderswet (1918) bood landarbeiders de gelegenheid om met subsidie van het Rijk een stukje land te verkrijgen waarop zij hun eigen groente konden verbouwen.

De vereniging heette in die tijd dan ook: ‘Vereniging ter verkrijging van onroerend goed door Landarbeiders te Dubbeldam en Dordrecht (Klein Grondbezit)’.

Onze “Vereeniging” was op het Eiland van Dordrecht belast met het uitvoeren van die wet en is zeer actief bezig geweest met het verwerven van grond ten behoeve van de landarbeiders. Bijzonder om te weten is dat in die tijd heel grote percelen van het Eiland van Dordrecht in bezit waren van veelal buitenlandse gefortuneerde edellieden. Zo is een van de eerste stukken land verworven door aankoop van grond van Vrouwe Marguérite Marie Caroline d’Alsace de Hénin Létard, een franse douariere.
Deze stukken land zijn het begin geweest van het tuincomplex langs de Wieldrechtse Zeedijk, aan de Tweede Tol. In de jaren 60 is daar het complex aan de Provincialeweg bijgekomen.

De hele geschiedenis van het verwerven van grond was geen gemakkelijke. De grond die de Vereeniging wilde kopen moest in het kader van de Landarbeiderswet soms onteigend worden, iets dat begrijpelijk soms op bezwaren stuitte. Het is bijzonder om te lezen welke rol het rijk, de omliggende boeren, de gemeente en de Raad van State speelden bij het verwerven van de grond.

Een en ander is uitgebreid beschreven in het boek: Van landarbeiders in een plattelandsgemeente tot volkstuinders in de grote stad, dat als jubileumboek is verschenen is ter gelegenheid van het 100 -jarig bestaan van Klein Grondbezit.

De arme ‘landarbeider’ of boerenknecht zoals deze in de twintiger jaren (en later) van de vorige eeuw werkzaam was, bestaat natuurlijk al lang niet meer. Het telen van aardappelen, groenten en fruit voor eigen gebruik is nu geen noodzaak meer zoals dit voor de landarbeider in het verleden wel was. 

Langzamerhand werd dan ook het accent verlegd naar tuinieren als hobby. De eerste volkstuinen ontstonden in de jaren ’40 van de vorige eeuw.
Klein Grondbezit is daarin meegegroeid en heeft haar terreinen de afgelopen 100 jaar zorgvuldig beheerd.